KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİSİ

İşbu aydınlatma bildirisi YENİBAHAR DAĞITIM DIŞ TİCARET GIDA PLASTİK TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kimliği :YENİBAHAR DAĞITIM DIŞ TİCARET GIDA PLASTİK TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İş Adresi : Kemalpaşa Mh.18 Sekbanlar Sk. Gençtürk İşhanı No:13/27 Fatih – İstanbul
Mersis No :0948-0461-9380-0013
Telefon : 0 212 519 13 22 – 0 530 159 45 22
KEP adresi : yenibahardagitimdisticaret@hs01.kep.tr
E-posta :elif@yenibahardagitim.com

1-Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri kavramı Kişisel Verilen Korunması Kanunurnda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır.

2- Şirketimiz, müşterilerine ve onların ortak ve yöneticilerine, çalışanlarına, potansiyel müşterilerine ve çalışanlarına ait kişisel veriler işlemektedir.

• Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile nüfus cüzdanı gibi kimlik belgesi üzerinde yer alan kimlik verileri
• İmza sirküleri, imza beyannamesi, vekaletname, vergi levhası, faaliyet belgesi, sözleşme, protokol, fatura, irsaliye ve formlar gibi çeşitli belgeler üzerinde yer alan kimlik, iletişim ve hukuki işlem verileri,
• İş ve ikametgâh adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları, cep telefonu numarası gibi iletişim verileri
• Banka hesap bilgileri, ödeme kayıtları, borç ve alacak dökümleri, cari hesap bilgileri gibi finansal veriler
• Talep/şikâyet bilgisi, sipariş bilgisi gibi müşteri işlem bilgileri,
• Görsel ve işitsel kayıtlar,
• Üyelere/Müşterilere ait sistem ve uygulama kullanıcı adı, sitemizi ziyaretlerinizde kullandığımız Cookie’ler vasıtasıyla, IP adresi, ziyaret saatleri, ziyaret edilen sayfalar ve web-sitesindeki etkinlikler gibi işlem güvenliği verileridir.

3- Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenebilecektir.

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Ücret Politikasının Yürütülmesi
• Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Sponsorluk ve Bağış Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Tedarik Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Kimlik doğrulama
• Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
• Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep/Şikayetlerin Takibi • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
• Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

4-Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuka Uyunluk Sebebi

Veri sorumlusu olarak şirketimiz, kişisel verilerinizi, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda yüz yüze görüşmeler, kartvizitler, sözleşme içinde veya eklerinde aktarılan veriler, imza sirküleri, faaliyet belgesi gibi belgeler veya elektronik ortamda e-posta yazışmaları, telefon görüşmeleri ve mobil uygulamalar ve bilgi işlem yazılımları aracılığıyla toplamaktadır. Ayrıca www.dogukankimya.com isimli internet sitemizi ziyaretlerinizde IP (internet protokol) adresleri ve log kayıtları alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunu hükümleri gereğince;

• İlgili kişinin açık razısı olması,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması ve sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilen işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatler için zorunlu olması
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak,
• Gereken hallerde Kanun’un 5/1. Maddesi uyarınca “açık rızanızı” temin etmek suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

5-Kişisel Veri Aktarılması

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin rızası olmadan diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılamaz. Ancak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen istisnai durumlarda ilgilinin rızası aranmaksızın kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aktarılabilir. Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, işlenme amaçlarıyla bağlantılı olacak şekilde; muhasebe, mali müşavirlik ve denetim firmalarına, ödeme ve hesapların yönetimi gerektirdikçe bankalara, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için e-fatura hizmet sağlayıcılarına, ürün sevkiyatı ve müşterilerden arızalı ürün alımının yapılabilmesi için nakliye firmalarına, olası hukuki ihtilaflarda vekâlet ilişkisi bulunan hukuk bürolarına, yasal ve idari yükümlülüklerimiz gerektirdikçe yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, yargı mercilerine aktarılabilecektir.Kişisel verileriniz, iş ortaklarımız, temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, denetçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda yer alan kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

6- Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Karaca makina KVK Kanunu uyarınca veri sahibi kişilerin başvurularını yanıtlandırmakla yükümlüdür. Kişisel verileri tarafımızca işlenen ilgili kişiler, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle bize başvuruda bulunarak KVK Kanunu’nda belirtilen haklarını kullanabilirler. KVK Kanunu kapsamında veri sahibi kişiler aşağıdaki haklara sahiptir;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e. Kişisel veriler eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme
f. 6698 sayılı Kanunun 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Kişisel verilen aktarıldığı üçünçü kişilere yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyleya da aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

Şahsen Yazılı Başvuru : Kemalpaşa Mh.18 Sekbanlar Sk. Gençtürk İşhanı No:13/27 Fatih – İstanbul
Noter : Kemalpaşa Mh.18 Sekbanlar Sk. Gençtürk İşhanı No:13/27 Fatih – İstanbul
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : yenibahardagitimdisticaret@hs01.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden : elif@yenibahardagitim.com

*"Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Kemalpaşa Mh.18 Sekbanlar Sk. Gençtürk İşhanı No:13/27 Fatih – İstanbul adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru dilekçesiyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz **Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi" yazılmasını rica ederiz. Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.